Czym jest Elektroniczny Nadawca
 • Klauzula Informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych  w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
 7. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat zbierania danych osobowych:

http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/

 

 

 • GDPR Information Clause

 

Dear Sir/Madam,

 

From May 25, 2018, the EU Regulation on the Protection of Personal Data has been applied, which unifies the rules for the processing of personal data in the European Union. In this regard, we kindly inform:

 

 1. The administrator of personal data indicated in EN is Poczta Polska SA with its registered office in Warsaw at ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warsaw.
 2. Contact with the Data Protection Officer: Data Protection Officer Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
 3. Personal data will be stored for 18 months from the date of dispatch.
 4. The data subject has the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Information about this body is provided on the website of Poczta Polska www.poczta-polska.pl
 5. The data subject has the right to access personal data, rectify it, delete or limit processing, as well as the right to object to the processing, as well as the right to transfer data, withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.
 6. Personal data may be transferred to a third country in connection with the implementation of the service by a processing entity (cloud solutions), based on standard protection clauses adopted by the European Commission. The data subject has the right to a copy of this data.
 7. The source of personal data is the sender of the shipments.
 8. Personal data referred to in section 1 are processed on the basis of art. 6 sec. 1 letter c of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Journal of EU UE L 119 from 4.05.2016) - to perform the services referred to in the relevant Regulations of services, issued on the basis of the Postal Law and to conduct complaint proceedings.
 9. Providing personal data is necessary to provide the service.

We invite you to read the full information on the collection of personal data:

http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/

 

 

 • Czym jest Elektroniczny Nadawca?

 

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej usprawnia i automatyzuje proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Elektroniczny Nadawca umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 


 

Oficjalna dokumentacja dotycząca Elektronicznego Nadawcy (w tym opis webapi) znajduje sie na stronie https://e-nadawca.poczta-polska.pl w zakładce "Czym jest E-Nadawca".