Registration

First name *

Last name *

E-mail *

Street *

House number * / Suite number

/

Postcode * place/locality *

Country *

Mobile

Phone

Fax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940 Warszawa) w celu:

1) telefonicznego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
2) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
3) przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych produktów lub usług

Powyższa zgoda (zgody) obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych wskazanych w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki, a w przypadku reklamacji przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację.
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
6. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej) oraz podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę).
7. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską oraz w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1522). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 421) w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zapytanie

Copy the text from the image *

captcha image